اسباب زحمت

اینروزا شدم اسباب زحمت همه

از مادرشوهر  گرفته تا مامان خودم

همسری هم که کلا و رسما ً دهنش سرویس هست !!!

خو چیکار کنم آدم بد ادایی شدم اساسی

حالم بده نمیخوام قرص بخورم می ترسم ضرر داشته باشه واسه نی نی

نمیدونم دیگه چیکار کنم

استراحت میکنم کمر درد میشم اداره میرم اعصابم خورد میشه

خونه هم که نمیتونم بمونم

از همه چی وهمه بوها حالم بد میشه ، تعادل ندارم ....

 

ناهار خونه مادر شوهر ، شام خونه مامان و بالعکس !!!

اوووووووف کی میشه اینروزا تمام بشه ما هم حس کنیم مادر شدیم دو کلوم با بچه صحبت بکنیم حال و هوای دوتامون عوض بشه

خیال باطل

/ 0 نظر / 19 بازدید