این روزها چای با قند هم تلخ میزند...

در صبح بامدادان به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشائی

دی 97
18 پست
آبان 97
6 پست
مهر 97
41 پست
بهمن 96
1 پست
مهر 96
10 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
7 پست
تیر 94
3 پست
بهمن 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
11 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
18 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
دی 89
1 پست