این روزها چای با قند هم تلخ میزند...
در صبح بامدادان به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشائی 
قالب وبلاگ
خرید آسان
پيوندهای روزانه

زن سینه‌های برجسته نیست
موی مش کرده
ابروی برداشته
لبانِ قرمز نیست
زن لباسِ سفید
… شب با شکوه عروسی
بوی خوشِ قرمه سبزی
هوسِ شب‌های جمعه
قرار‌هایِ تاریکی‌ ، کوچه پشتی ‌، توی یک ماشین نیست
زن خون ریزی
کمر دردِ ماهانه
پوکی استخوان
یک زنِ پا بماه
حال تهوع
استفراغ
درد‌های زایمان
مادر بچه‌ها نیست
زن عصای روز‌های پیری
پرستار ، وقتِ مریضی
رفیقِ پای منقل
مزه بیار عرق دوره‌های دوستانه نیست
زن
وجود دارد
روح دارد
قدرت
جسارت
پا به پای یک مرد ، زور دارد
عشق
اشک
نیاز
محبت
یک دنیا آرزو دارد
زن … همیشه … همه جا … حضور دارد
و اگر تمام اینها یادت رفت
تنها یک چیز را به خاطر داشته باش
که هنوز هیچ مردی پیدا نشده
که بخواهد در ایران

جای یک زن باشد

 

اثر : جودی برادی
ترجمه : آتوسا صدر

سرقت ادبی

[ ۱۳٩۱/٧/۱۱ ] [ ۱:٢٩ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]

زندگی که همینطوری نیست.

جاده نیست که صاف بگیری و بروی و برسی.

هر آدمی در عمرش یک لحظه هایی دارد که زندگیش زیر و رو می شود. مسیر زندگیش عوض میشود. نگاهش عوض می شود. خودش عوض می شود. یک لحظه هایی مثل عاشق شدن. یک لحظه هایی مثل از دست دادن. یک لحظه هایی مثل رفتن، ماندن، بریدن. ترسیدن. بخشیدن. زمین خوردن. یک لحظه هایی مثل دوباره ایستادن. یک لحظه هایی مثل مست شدن. مثل فنا شدن. مثل گذشتن…

از بالا که نگاه کنی هر کدام از این لحظه ها میشوند یک نقطه. یک نقطه سیاه پررنگ. بعد این نقطه ها با خط به هم وصل می شوند. خط هایی شبیه همه آن روزهایی که ساده و بی هیچ پیچشی زندگی کرده ایم.

مسیر زندگی آدم همین نقطه هاست. همین خط هاست.

وای به آدمی که زندگیش یک خط صاف است و دو نقطه… اول و آخر…

سرقت ادبی میباشد

[ ۱۳٩۱/٧/۱۳ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩۱/۳/٢۱ ] [ ۸:٥٦ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩۱/٢/٢٥ ] [ ٢:۱۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۱۱/۱ ] [ ۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ ] [ ٢:٠۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٤/۳۱ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٤/٢٩ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٤/۱٤ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸۸/٤/٢٠ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸۸/٤/۱۸ ] [ ٤:٥٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/۱٠/٢ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/٩/٢٩ ] [ ۸:٢٦ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/٩/٢٢ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/۸/۱٠ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۸/۱۸ ] [ ٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۸/۱٢ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/٧/٢۳ ] [ ۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٠/٧/۱٦ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۸/٥ ] [ ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٥/۱٢ ] [ ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٥/٢٥ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٢/۱۱ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٢/۱٦ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۳/٢۱ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۳/۳٠ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٤/۱ ] [ ۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٤/٧ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۳/٤ ] [ ٤:٠٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۳/٩ ] [ ۳:٥٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۱/٢٩ ] [ ۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٢/٢ ] [ ۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٢/٤ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٢/۸ ] [ ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ ] [ ۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ ] [ ۳:٤٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ ] [ ٤:٤۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ ] [ ٤:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱٢/۸ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱۱/٢ ] [ ٤:۱۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱۱/٧ ] [ ۳:۱۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۳/۱٥ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۳/٢٥ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۳/۳٠ ] [ ٥:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٤/۱ ] [ ۱:۳٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٤/٩ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٢/٧ ] [ ٩:٢٧ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٢/۸ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٤/٢۱ ] [ ٥:٥۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٥/٢ ] [ ٥:٥٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٥/٦ ] [ ۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٦/۱٥ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٦/۱٦ ] [ ۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٦/٢٢ ] [ ٢:٢٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٧/٢٢ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸۸/٧/٩ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/٧/٢۸ ] [ ٧:٥٧ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۸/٢٦ ] [ ٤:٤٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱/٢ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱/۱۱ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٢/٦ ] [ ۸:۳٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/٢/۱٤ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/۱/۱٤ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٧/٢/۱٠ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۱۱/۳ ] [ ۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٦/۱۱/٦ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸۸/۸/۱۳ ] [ ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٢/۱۱ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٢/٢٢ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۳/٢ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۳/٩ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٥/٢۳ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٦/٧ ] [ ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٦/٢٠ ] [ ۳:٢۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۸/۱۱ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۸/۱٦ ] [ ٤:۱٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۸/٢٤ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۸/٢٩ ] [ ٤:٥٠ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/٩/٢۱ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٥/۱٠/۱٠ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۸/۱ ] [ ٤:٥۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۸/٦ ] [ ٤:٥٠ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۸/٢۳ ] [ ٤:٤۳ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/٩/٢ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/٩/۱٠ ] [ ٤:۳٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/٩/۱٥ ] [ ٤:٢۸ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/٩/٢٧ ] [ ٤:۱٦ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/٩/۳٠ ] [ ٦:۱٤ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٠/٦ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٤/۱٠/٩ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
[ ۱۳۸٩/٩/٢۸ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ پروانه ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

من چله نشین بن چاهم چندی غافل ز من این قافله ها در گذرند یارب که اگر نباشد آن واسط فیض هر رفته به چاهی به عزیزی نرسد
آرشيو مطالب
امکانات وب